Meer

Inhoud

0. Vaststelling begroting

0. Vaststelling begroting

De raad van de gemeente Dinkelland moet de programmabegroting 2017 als geheel vast stellen. Daarmee autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van de in de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van opgenomen opbrengsten.

Daarnaast geeft de raad door vaststelling opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om de opgenomen programmavelden, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages met het eerste en tweede programmajournaal en de jaarstukken krijgt u onze verantwoording.

 

De raad van de gemeente Dinkelland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 04 oktober 2016;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

De programmabegroting 2017 vast te stellen.

 

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 8 november 2016.

 

De griffier,                                                       De voorzitter,

 

 

 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema                                      Mvr. I.Bakker

Informatie