Meer

Inhoud

1. Van raadsperspectief 2017 naar begroting 2017 (-2020)

1. Van raadsperspectief 2017 naar begroting 2017 (-2020)

Opbouw van het hoofdstuk

Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo volgen we onderstaande opzet:

Allereerst ziet u onder dit tekst blok  het beginsaldo van deze programmabegroting 2017 weergegeven. Dit saldo vormt de basis waarmee verder wordt gewerkt. In de 2e paragraaf schetsen we het beeld van het ontstaan van het begrotingssaldo. Ook behandelen we de mutaties op de uitvoering van het bestaande beleid of al eerdere besluitvorming in deze paragraaf, waarna de aanpassingen naar aanleiding van de vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden toegelicht.

Vervolgens staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze specifieke mutaties hebben niet in alle gevallen financiële consequenties, maar ze herbergen wel een aantal mogelijke risico’s of zijn in politiek-bestuurlijke zin zo relevant dat een nadere toelichting nodig is.

Ook de laatste stand van zaken van het sociaal domein met daaraan gekoppeld de discussie over het al stand niet handhaven van de kaasstolp wordt besproken.

Nadat de programmatische opgaven zijn besproken worden alle mutaties opgeteld met een herzien meerjarig saldo tot gevolg.

Tot slot geven we  een overzicht van de financiële positie en de stand van zaken van de (belangrijkste) reserves.

Saldo raadsperspectief 2017

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting bij het laatst vastgestelde document. Voor de programmabegroting 2017 betekent dit dat we aansluiting zoeken bij het saldo van het raadsperspectief 2017. 

 

Financiële tabel begroting 2017 gemeente Dinkelland (× € 1.000)

Mutaties Reserve Voorziening

Investering

jaar 2017

jaar 2018

jaar 2019

jaar 2020

1. Raadsperspectief 2017

-190

-426

-235

164

124

3

 

De invoering van de nieuwe BBV heeft impact op reserves en voorzieningen. In de tabellen hebben we in de kolom “Mutaties Reserve Voorziening” diverse bedragen opgenomen. Dit is bedoeld als referentie met de exploitatie. We hebben voor de toelichting en voorstellen rond deze materie gekozen voor één informatiebron namelijk  het tabblad Reserves, weerstandsvermogen  en voorzieningen.

 De tabel laat daarnaast de voorgenomen (te activeren) investeringen zien.