Meer

Inhoud

14. Paragraaf grondbeleid

14. Paragraaf grondbeleid

In het eerste half jaar van 2016 zijn 34 woningbouwkavels verkocht van de geprognosticeerde vijftig stuks. Daarnaast zijn verkoopovereenkomsten gesloten voor ruim veertig kavels. Hieruit concluderen wij dat het herstel op de woningbouwmarkt zich heeft doorgezet en dat dit een meer structureel karakter heeft gekregen. Door deze grondverkopen neemt de boekwaarde van het grondbedrijf af en heeft dit positieve gevolgen voor het risicoprofiel.

Grondbeleid

De Raad heeft op 12 juli 2016 een nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld:

  • Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn definitieve afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding.
  • In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat Dinkelland tot 2020 mag realiseren.
  • Het grondbeleid is ondersteunend aan de behoeftes uit de prestatieafspraken op de terreinen van volkshuisvesting en bedrijventerreinen.

Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota Grondbeleid is een belangrijk kader, waarmee sturing kan worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie.