Meer

Inhoud

3. Programma Economische Kracht en Werk

3. Programma Economische Kracht en Werk

Het is belangrijk dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naartoe vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde.

Wij willen in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele ‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. Compactere winkelcentra met in de omgeving ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere gezinnen en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden.

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische ondernemers en andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Daarvoor moeten we beperkingen vanuit onze eigen regels zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan van kansen, in plaats van belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische beleid is hier onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan ook vereist.

Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen:

 1. Vrijetijdseconomie
 2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
 3. Plattelandseconomie

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. De programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, HBO/MBO), universiteiten en ondernemers / samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten
 • Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s

De verbindingen die we leggen in de driehoek  ondernemers, onderwijs en overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol. Concreet werken we continue aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. In 2017 werken we onder andere aan:

 • Het organiseren van pitchbijeenkomsten (broedplaats van innovaties onder de titel Mayday ) in Noordoost Twente met ondernemers, maatschappelijke organisaties , onderwijs en overheden.
 • Het organiseren van ontmoetingen (3O’s) tussen ROC van Twente en de AOC's (Agrarische opleidingscentra)
 • Het nader onderzoeken van de mogelijkheden voor het sluiten van een intentieovereenkomst met Saxion (en mogelijk ROC)
 • Het maken van afspraken met lectoraten van Saxion over deelname aan onderzoeksprogramma’s
 • Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 • Het geven van opdrachten voor studenten in diverse projecten
 • Het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking met hogescholen buiten de regio waaronder Hogere Agrarische School Dronten en van Hall Larenstein Velp

Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar en zal er een passend dekkingsvoorstel gemaakt worden.

https://vimeo.com/161167508

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.

De uitdaging is het activeren en versterken van een goede samenwerking met onze buren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s  arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De gemeente kan hierin faciliteren door:

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2017 gaan we het actieplan dat in 2016 is afgerond uitvoeren. Naar verwachting gaan we in 2017 deelnemen aan een aantal grensoverschrijdende ontmoetingen, een bijdrage leveren aan regionale promotie en deelnemen aan de dag van Duitse taal. Bovendien gaan we bijeenkomsten om bedrijven en organisaties te verbinden, faciliteren. Hiermee gaan we, voor zover dit binnen ons vermogen ligt, de grensoverschrijdende samenwerking intensiveren. Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar en wordt er een passend dekkingsvoorstel gemaakt.