Meer

Inhoud

4. Programma Omzien naar elkaar

4. Programma Omzien naar elkaar

In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor dit programma. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Wij willen bewerkstelligen dat elke inwoner zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam is en op een zo volwaardig mogelijke manier meedoet aan de samenleving. Inwoners moeten in staat zijn eigen regie over hun huishouding te voeren, een sociaal netwerk te onderhouden en deel te nemen aan de samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons programma.

Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema’s ontwikkeld die hierop inspelen:

  • Zelf
  • Samen
  • Overdragen

Verplichte indicatoren vanuit de BBV voor het Sociaal Domein

 

Indicator
Absoluut verzuim
Banen
Jongeren met een delict voor de rechter
Kinderen in uitkeringsgezin
Netto arbeidsparticipatie
Achterstandsleerlingen
Werkloze jongeren
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende re-integratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO