Meer

Inhoud

6. Algemene dekkingsmiddelen

Doelstellingen

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkering Gemeentefonds

De uitkering uit het Gemeentefonds bestaat uit een drietal onderdelen:

 1. Algemene uitkering
 2. Integratie en decentralisatie uitkeringen
 3. 3D’s in het sociaal domein

 Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt berekend aan de hand van 36 verschillende maatstaven; zoals aantal inwoners, uitkeringsontvangers, woningen, leerlingen, bedrijfsvestigingen, oppervlakte bebouwing in buitengebied en woonkernen. Aan iedere maatstaaf wordt een bedrag gekoppeld.

Integratie en decentralisatie uitkeringen

De integratie en decentralisatie-uitkeringen betreffen de volgende uitkeringen:

 • Impuls brede scholen combinatiefuncties;
 • Peuterspeelzaalwerk;
 • Voorschoolse voorziening peuters
 • Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Huishoudelijke hulp toelage

3 D’s in het sociaal domein

De uitkering voor de 3 D’s in het sociaal domein is een vergoeding voor de kosten van de nieuwe taken WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Omvang uitkering gemeentefonds gemeente Dinkelland

Het totaal aan uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de gemeente Dinkelland bedraagt  voor de periode 2016 tot en met 2021 jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro. In onderstaand tabel wordt de vergoeding per jaar weergegeven.

Meicirculaire 2016

           

Gemeentefonds

           

Dinkelland

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

Bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

Algemene uitkering gemeentefonds

17.632

17.434

17.814

17.978

18.270

18.274

Integratie en decentralisatie uitkeringen

2.228

2.093

2.013

2.028

2.058

2.146

3D’s in het sociaal domein

11.345

10.363

10.103

9.855

9.681

9.599

Totaal

31.205

29.890

29.930

29.861

30.009

30.019

Mutaties ten opzichte van december circulaire 2016

Bij het 1e programmajournaal 2016 en het Raadsperspectief 2017 hebben wij de bedragen voor 2016 en volgende jaren gebaseerd op de uitkomsten van de decembercirculaire 2015.

Ten opzichte van de bedragen in de decembercirculaire 2015 zijn de mutaties als volgt:

Mutaties t.o.v. dec circulaire 2016

           

Dinkelland

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

algemene uitkering gemeentefonds

-21

-117

135

133

174

0

Integratie en Decentralisatie-uitkeringen

87

157

89

105

135

0

3 D’s in het sociaal domein

202

-144

-73

-153

-211

0

totaal

268

-104

151

85

98

0

Bestemming mutaties

In grote lijnen is de bestemming als volgt:

 • de mutaties met betrekking tot de algemene uitkering komen ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen;
 • de mutaties m.b.t. de integratie en decentralisatie uitkeringen hebben betrekking op het sociaal domein en komen ten gunste van de stelpost sociaal domein;
 • de mutaties met betrekking tot de 3 D’s in het sociaal domein komen ten gunste van de stelpost sociaal domein.

Effecten groot onderhoud gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een verdeelstelsel. Dit verdeelstelsel is in 2015 en 2016 aangepast. Voor één onderdeel liep nog discussie. Dit betreft de vraag dat gemeenten met een relatief groot buitengebied meer kosten maken voor bestemmings- en structuurplannen dat tot dan werd aangenomen. In eerste instantie is besloten om de financiële effecten hiervan in drie gedeeltes te knippen. Het eerste 1/3 deel is verwerkt in de meicirculaire 2015. Onlangs is besloten om ook het tweede 1/3 deel te verrekenen. Omdat dit niet meer in de meicirculaire 2016 verwerkt kon worden, zal dit deel in de septembercirculaire 2016 verwerkt worden, waarbij het jaar 2017 het eerste jaar is van de vergoeding. Verder is besloten nader onderzoek te staken, zodat de laatste 1/3e voorlopig niet wordt uitgekeerd. De open eindjes worden nog meegenomen in de komende brede discussie omtrent de stelselherziening van het gemeentefonds. Het maximaal herverdeeleffect wordt gesteld op € 30 per inwoner.

 Voor Dinkelland betekent het tweede 1/3 deel een extra vergoeding van

Effect grootonderhoud sept circulaire 2016

 

 

 

 

 

 

Dinkelland

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

tweede 1/3 deel

0

235

342

351

372

372

Effect op gemeentebegroting

In het Raadsperspectief 2017 hebben wij reeds een voorschot genomen op het tweede 1/3 deel. Een structurele stelpost van € 300.000,--.

Nu de bedragen definitief zijn, is het effect op de begroting als volgt:

Effect grootonderhoud sept circ 2016

 

 

 

 

 

 

Dinkelland

jr 2016

jr 2017

jr 2018

jr 2019

jr 2020

jr 2021

Bedragen x € 1.000,--

 

 

 

 

 

 

Tweede 1/3 deel

0

235

342

351

372

372

Reeds opgenomen in raadsperspectief als stelpost voor het tweede 1/3 deel

0

300

300

300

300

300

Effect op de begroting

0

-65

42

51

72

72

Dit effect hebben wij verwerkt in de begroting 2017.

 

Begroting en meerjarenplanning

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bedragen x € 1.000

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

 
 

Baten

41.188

41.684

38.835

39.057

39.088

39.365

 

Lasten

-1.111

-917

-437

-625

-812

-999

 

Saldo van baten en lasten

40.077

40.767

38.398

38.432

38.277

38.367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bedragen x € 1.000

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

 
 

Mutatie reserve beschikking

9.050

4.195

2.690

197

181

181

 

Mutatie reserve toevoeging

-8.959

-3.069

-2.232

0

0

0

 

Reservemutatie

91

1.127

458

197

181

181

 

Resultaat

40.167

41.894

38.856

38.629

38.457

38.547