Meer

Inhoud

7. Paragraaf verbonden partijen

7. Paragraaf verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur hetzij door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

 

Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.

 

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij die programma’s. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag- en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De verbonden partijen waarbij de gemeente Tubbergen betrokken is, ziet u hieronder.

Verbonden partijen

 

Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

 

 

 

 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

 

 

 

De bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De vestigingsplaats is Denekamp. www.dinkelland.nl/noaberkracht

 

 

 

1.     In naam van de deelnemende bestuursorganen is de bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder geval belast met:

a.     Beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding

b.     Uitvoering van het door de gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid

c.     Inkoop en aanbesteding van opdrachten, behoudens voor zover het de bedrijfsvoering betreft

d.    Uitvoering van door de rijksoverheid opgedragen medebewindstaken

e.     Toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering

2.     In eigen naam is de bedrijfsvoeringsorganisatie   in ieder geval belast met:

a.     De bedrijfsvoering

b.     Inkoop en aanbesteding van opdrachten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 

De bedrijfsvoeringsorganisatie voert uitsluitend taken uit voor bestuursorganen van Dinkelland en Tubbergen.

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat uit de leden van de colleges van Tubbergen en Dinkelland.

 

In het bestuur heeft elk lid een gewogen stem. Het gewicht van de stem wordt bepaald door de factor één te delen door het ter vergadering aanwezige aantal leden van het college van de gemeente waaruit het betreffende lid afkomstig is.

De gemeente Dinkelland draagt voor 56,35% bij aan de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

 

 

 

Regio Twente

 

 

 

Het regionaal openbaar lichaam Regio Twente is een samenwerkingsverband van alle 14 Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Regio Twente is gevestigd in Enschede. www.regiotwente.nl

 

 

Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen op de volgende terreinen:

* basispakket

a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente

b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

c. Sociaaleconomische structuurversterking

d. Recreatieve voorzieningen

e. Bovengemeentelijke belangenbehartiging

* vrijwillige samenwerking

f. Faciliteren, coördineren en afstemmen gemeentelijke aangelegenheden

g. Bedrijfsvoering

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Een lid van het algemeen bestuur beschikt over één stem. Indien het gaat om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening alsmede om besluiten over investeringen op basis van een gemeentelijke bijdrage beschikt een lid van het algemeen bestuur, uitgezonderd  de voorzitter, over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt. De voorzitter beschikt in dat geval over één stem.

De deelnemende gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage, naar rato van het inwonertal. De bijdrage van Dinkelland over 2017 bedraagt € 1.202.937.

EV: € 3.162.000

VV: € 14.088.000

Resultaat: € 0

 

 

 

 

Veiligheidsregio Twente

 

 

 

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Twente is een verplicht samenwerkingsverband van alle 14 Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Veiligheidsregio Twente is gevestigd in Enschede. www.vrtwente.nl

 

Veiligheidsregio Twente heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. De verplichting tot instelling van en deelname aan een veiligheidsregio vloeit rechtstreeks voort uit de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

Op grond van artikel 11 van de Wet veiligheidsregio’s vormen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten het algemeen bestuur. Elk lid van het algemeen bestuur beschikt in de vergadering over één stem. Indien het gaat om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening, beschikt een lid van het algemeen bestuur over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt.

De bijdrage van Dinkelland over 2017 bedraagt € 1.780.166.

 

 

 

 

 

EUREGIO

 

 

 

EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van het Verdrag van Anholt. EUREGIO is gevestigd in Gronau (D). www.euregio.eu

EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren.

De organen van EUREGIO zijn het Algemeen Bestuur, de EUREGIO-raad en het Dagelijks Bestuur. Elk lid van EUREGIO heeft tenminste één vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur. De wijze van samenstelling van de verschillende organen van EUREGIO is uitgewerkt in de regeling zelf. Elke vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur heeft één stem. Dinkelland heeft twee vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 0,29 euro per inwoner.

 

WOT

 

 

 

Het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Oost Twente (WOT) is een samenwerkingsverband van Dinkelland, Losser en Oldenzaal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. WOT is gevestigd in Oldenzaal.

Het WOT voerde voor de deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit. Deze taak is overgegaan naar de Stichting Participatie Dinkelland. Het WOT is momenteel in liquidatie. Gekoerst wordt op een formele liquidatie per 1 oktober 2016. De administratieve afhandeling van de liquidatie en het vastgestelde sociaal plan gebeurt door de gemeente Oldenzaal.

Het college wijst uit haar midden twee (plaatsvervangende) leden ten behoeve van het algemeen bestuur aan. In het algemeen bestuur heeft Dinkelland 2 van de 6 stemmen.

De administratieve kosten van de gemeente Oldenzaal zijn in de begroting verwerkt.

 

 

 

 

Crematoria Twente

 

 

 

Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is een samenwerkingsverband van 12 Twentse en Achterhoekse gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling. OLCT is gevestigd in Enschede.

www.crematoriatwente.nl

Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.

Deze taken zijn ondergebracht in Crematoria Twente / Oost- Nederland B.V.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem per 20.000 inwoners (of een

gedeelte daarvan) van de gemeente die hij vertegenwoordigt, met dien verstande dat

geen der individuele gemeentes zo veel stemmen kan hebben, dat zij zelfstandig een

meerderheid kan vormen.

Crematoria Twente / Oost-Nederland B.V. keert jaarlijks dividend uit aan OLCT, die het dividend aan de deelnemende gemeenten uitkeert naar rato van het aantal crematies per deelnemende gemeenten.

 

 

 

 

 

Stadsbank Oost Nederland

 

 

 

Het openbaar lichaam Stadsbank Oost Nederland is een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten door middel van een gemeenschappelijke regeling. Stadsbank Oost Nederland is gevestigd in Enschede.

www.stadsbankoostnederland.nl

 

 

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de WCK (Wet op Consumentenkrediet) en heeft tot doel om een verantwoord pakket van financiële dienstverlening aan te bieden aan de ingezetenen in haar rechtsgebied.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur.

 

Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem.

 

Er is sprake van twee vormen van financiering:

1. De financiering van de bestaanskosten is gebaseerd op 50 procent het aantal huishoudens in een gemeente en 50 procent op basis van de gedeclareerde omzet.

2. De financiering van de dienstverlening wordt gefactureerd aan de hand van de geleverde diensten conform het productenboek. De bijdrage over 2017 bedraagt € 92.661.

 

 

 

 

 

Twentebedrijf

 

 

 

De bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf is een samenwerkingsverband van 14 Twentse gemeenten en het openbaar lichaam Regio Twente en is gevestigd in Enschede. www.twentebedrijf.mett.nl

Het doel van het Twentebedrijf is om, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers, door middel van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering, kwaliteits-, schaal- en efficiëntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

Het college benoemt uit zijn midden een (plaatsvervangend) lid in het bestuur.

 

Een lid van het bestuur beschikt over één stem.

De bijdrage voor 2017 is begroot op €   30.000.

 

 

 

 

Stichting Participatie Dinkelland

 

 

 

De stichting voert voor de gemeente Dinkelland de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en bijstand uit.

 

De stichting is gevestigd in de gemeente Dinkelland.

De stichting heeft ten doel:

-       het exclusief ten behoeve van de gemeente Dinkelland (doen) uitvoeren van de Wsw en de Wwb

-       het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Wsw-medewerkers en Wwb-medewerkers

De stichting heeft een raad van toezicht die bestaat uit de leden van het college.

Het inkomen/vermogen van de stichting wordt gevormd door de uitvoeringsvergoedingen Wsw/Wwb, te ontvangen van de gemeente Dinkelland.

 

 

 

 

Cogas

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Cogas Holding zijn in handen van negen Overijsselse gemeenten. Cogas is gevestigd in Almelo.

www.cogas.nl

Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid.

 

Dinkelland bezit 463 aandelen (9,1 procent), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De dividend uitkering in 2017 is begroot op € 926.000.

 

 

 

 

 

 

Enexis Holding N.V.

 

 

 

In 2009 is besloten om het belang in de commerciële activiteiten van Essent NV te verkopen aan RWE (Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk) en om aandelen te gaan houden in Enexis Holding N.V. (voormalige Essent Netwerk BV). De aandelen van de naamloze vennootschap Enexis Holding zijn in handen van zes provincies en 130 gemeenten. Enexis is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. www.enexis.nl

Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 96.993 aandelen (0,06 procent), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De dividenduitkering in 2017 is begroot op € 69.388 .

EV: € 3.806 miljoen

VV: € 3.800 miljoen

Resultaat: € 200 miljoen

 

 

 

 

CBL Vennootschap B.V.

 

 

 

Deze vennootschap vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders als medebeheerder van het Cross Border Lease (CBL) Fonds. Dit fonds is een bankrekening (escrow) waarop een adequaat bedrag aan voorziening wordt aangehouden. Op dit moment wordt nog een bedrag van 1 miljoen dollar aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Deze vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 0

VV: € 165.000

Resultaat: € 15.000

 

 

 

 

Vordering op Enexis B.V.

 

 

 

Viertal leningen (tranches) van Essent aan Enexis inzake de verkoop van economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten. Deze lening (vordering) is niet verkocht aan RWE, maar overgedragen aan de aandeelhouders.

 

Niet van toepassing

Niet van toepassing

De restant vordering (geldleningen) van Dinkelland op Enexis bedraagt € 226.797.  In 2012 is Tranche A (1 geldlening) volledig afgelost. In 2013 is Tranche B (1 geldlening)  van 323.996 euro volledig afgelost. Tranche C is in mei 2016 afgelost (323.996).  Tranche D (226.797) wordt in 2019 afgelost.

EV: € 15.000

VV: € 362,3 miljoen

 Resultaat: € 15.000.

 

 

 

 

 

Verkoop Vennootschap B.V.

 

 

 

De verkopende aandeelhouders hebben een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is overgedragen aan deze deelneming.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 1,1 miljoen

VV: € 20.000

Resultaat: € 50.000

 

 

 

 

 

 

CSV Amsterdam B.V.

 

 

 

Eventuele schadevergoedings-vordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit de procedure waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Als gevolg hiervan lijden de aandeelhouders schade.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Er wordt geen dividend ontvangen. De looptijd van deze vennootschap  is zeker tot mei 2019.

EV: € 167.000

VV: € 225.000

Resultaat: € 75.000

 

 

 

 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

 

 

 

De rechter heeft in 2009 bepaald dat Essent haar 50% belang in NV Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) niet mag verkopen aan RWE. EPZ is eigenaar en exploitant van de kerncentrale in Borselle. De verkopende aandeelhouders hebben dit belang van Essent in EPZ overgenomen en zal te zijner tijd worden verkocht. In 2011 is door alle partijen een schikkingsvoorstel getekend, waardoor ook de laatste aandelen aan RWE kunnen worden overgedragen. De deelneming PBE is hierdoor verdwenen.

Niet van toepassing

 

Niet van toepassing

 

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd.

EV: € 1,6 miljoen

VV: € 118.000

Resultaat: € 15.000

 

 

 

 

Twence B.V.

 

 

 

De aandelen van de besloten vennootschap Twence zijn in handen van de veertien Twentse gemeenten, de gemeente Berkelland en het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. www.twence.nl

Twence B.V. is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijke afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. De oorspronkelijke overweging voor Regio Twente om in Twence B.V. deel te nemen was om in regionaal verband bedrijfs- en huisafval te verwerken waarbij de schaalgrootte zou resulteren in voor inwoners (en bedrijven) acceptabele tarieven.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 34.056 aandelen (4,2 procent). Twence keert jaarlijks 2,5 miljoen euro + 40 procent van de netto winst na belasting als dividend uit. Het extra dividend boven de basisuitkering van 2,5 miljoen euro is tot 2018 bestemd voor de Agenda van Twente. In 2017 is € 100.000 geraamd.

 

 

 

 

 

Vitens

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Vitens zijn in handen van vijf provincies en 109 gemeenten. Vitens is gevestigd in Utrecht. www.vitens.nl

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en verzorgt de drinkwatervoorziening voor 5,4 miljoen mensen in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Vitens.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 43.085 aandelen (0,858 procent), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De uitkering in 2017 is begroot op € 32.754. Daarnaast is er aan Vitens een geldlening verstrekt met een restant-bedrag van € 943.860.

EV: € 466,1 miljoen

VV: € 1.289,6 miljoen

Resultaat: € 29,1 miljoen

 

 

 

 

Wadinko

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Wadinko zijn in handen van de provincie Overijssel en 24 gemeenten. Wadinko is gevestigd in Zwolle. www.wadinko.nl

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko is opgericht vanuit de Waterleiding Maatschappij Overijssel, waar ook Dinkelland in deelnam.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 93 aandelen (3,893 procent), waarop onregelmatig dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is € 46.500 begroot.

 

 

 

 

 

BNG

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor de helft in handen van de Staat en voor de andere helft in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG is gevestigd in Den Haag. www.bng.nl

De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De BNG is huisbankier van Dinkelland.

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 16.934 aandelen (0,03 procent), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De dividenduitkering in 2017 is begroot op € 0.

 

 

 

 

 

NV ROVA Holding

 

 

 

De aandelen van de Naamloze Vennootschap NV ROVA Holding zijn in handen van 23 gemeenten met 340.000 aansluitingen.

www.rova.nl

ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen).

Dinkelland wordt in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. vertegenwoordigd door een collegelid .

Dinkelland bezit 260 aandelen (7,67 procent), waarop jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. In 2017 is € 126.000 begroot.

 

 

 

 

EV: Eigen Vermogen 2017

VV: Vreemd Vermogen 2017

Resultaat: Resultaat 2017